کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی

دانلود کتاب منطق فازی مدیریت

کتاب منطق فازی مدیریت : تصمیم گیری چندمعیاره فازی نوشته آرش حبیبی، صدیقه ایزدیار و اعظم سرافرازی (۱۳۹۳) انتشارات کتیبه گیل

در این نوشتار تمامی منابعی که از آنها استفاده کردم اما برای رعایت اختصار نتوانستم در متن اصلی بهره ببرم را ارائه کرده ام. حبیبی

دانلود کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی


فصل اول: خاستگاه و فرگشت منطق فازی

کاربرد منطق فازی در مدیریت

سیر تطور منطق فازی : تاریخچه و پیدایش منطق فازی

منطق چند ارزشی : آشنایی با منطق چند ارزشی جان لوکاسیه‌ویچ

تئوری ابهام مکس بلک

لطف علی عسگرزاده : مجموعه مقاله اصلی فازی دکتر

انواع اعداد فازی : اعداد فازی مثلثی، اعداد فازی ذوزنقه ای و عملیات جبری روی اعداد فازی

روش های فازی زدایی : روش مرکز سطح، روش مرکز ثقل، روش مینکوفسکی و … برای تبدیل اعداد فازی به قطعی


فصل دوم : تکنیک دلفی فازی

تکنیک دلفی

تکنیک دلفی فازی : دستیابی به توافق در تکنیک دلفی فازی و پرسشنامه تکنیک دلفی


فصل سوم: AHP فازی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فصل چهارم : Fuzzy AHP

فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

روش بسط فازی چانگ

فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی روش بوکلی


فصل پنجم : Fuzzy DEMATEL

آموزش تکنیک دیمتل

طراحی پرسشنامه تکنیک دیمتل

تکنیک دیمتل فازی


فصل ششم : Fuzzy TOPSIS

آشنایی با تکنیک تاپسیس

طراحی پرسشنامه تکنیک تاپسیس

تکنیک تاپسیس فازی  


فصل پنجم : Fuzzy VIKOR

آموزش تکنیک ویکور

مقایسه تکنیک ویکور و تاپسیس

آموزش تکنیک ویکور فازی


کتاب منطق فازی بوجادزیف

گئورگ بوجادزیف و ماریا بوجادزیف کتابی با عنوان منطق فازی برای مدیریت مالی و بازاریابی نوشته‌اند. این کتاب برای آشنایی با اصول منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت کتاب مناسبی است. نظر به کاربردی بودن این کتاب، سه فصل اول آن توسط گروه تخصصی پارس مدیر ترجمه و به صورت اینترنتی ارائه شده است.

دانلود کتاب منطق فازی مدیریت بوجادزیف


تحلیل رابطه خاکستری: GRA

تئوری خاکستری و تحلیل خاکستری

تفاوت اعداد خاکستری و اعداد فازی

تحلیل رابطه خاکستری : ترجمه فصل هشتم کتاب زنگ و هوانگ

تکنیک تاپسیس خاکستری

دانلود نرم افزار تحلیل خاکستری